Klachtenreglement

 

Artikel 1:

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Rorange: Rorange, gevestigd te Eemnes;
 2. Klacht: iedere uiting van ontevredenheid over een gedraging, handeling of nalaten door (een 
medewerker van) Rorange;
 3. Medewerker: eenieder die onder verantwoordelijkheid van Rorange werkzaamheden 
verricht voor Rorange, ongeacht of hij/zij in dienst is van Rorange of 
 anderszins werkzaam is voor Rorange;
 4. Klager: degene die een klacht indient bij Rorange.

 

Artikel 2:

 1. Eenieder heeft het recht om over de wijze waarop Rorange of één van diens medewerkers zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hem/haar heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Rorange.
 2. Een klager die voornemens is een klacht in te dienen, neemt eerst contact op met 
degene die de gedraging heeft verricht. Indien dit contact niet tot een oplossing leidt, is 
de klager bevoegd een klacht conform dit reglement in te dienen.
 3. Een gedraging van een medewerker wordt aangemerkt als een gedraging van Rorange, voor zover deze gedraging aan Rorange kan worden 
toegerekend.

 

Artikel 3:

 1. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend;
 2. Klager dient zijn/haar klacht elektronisch te versturen naar info@rorange.nl;
 3. De klacht dient ten minste onderstaande gegevens te bevatten:
 • de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van klager;
 • datum van het ontstaan van de klacht;
 • de naam van de eventuele werknemer waarop de klacht betrekking heeft;
 • een korte omschrijving van de inhoud van de klacht.
 1. De klacht dient te worden ondertekend door klager en indien noodzakelijk voorzien te zijn van afschriften van op de klacht betrekking hebbende stukken.

 

Artikel 4:

 1. De klacht wordt in behandeling genomen door een medewerker die zelf niet betrokken is geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft;
 2. De klager wordt uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de klacht door Rorange op de hoogste gesteld van de ontvangst daarvan.
 3. Rorange is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen indien:
 • de klacht niet voldoet aan artikel 3;
 • Rorange niet het onderwerp van de klacht is;
 • de klacht betrekking heeft op een gedraging die reeds in een eerdere ingediende 
klacht is behandeld;
 • de klacht betrekking heeft op een gedraging die meer dan 12 maanden voor 
indiening van de klacht is verricht;
 • de klacht betrekking heeft op een gedraging die door het instellen van een 
procedure aan het oordeel van de rechter is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest.
 1. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de klager hiervan uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 5:

 1. Rorange kan besluiten dat zij de klager in de gelegenheid stelt de klacht mondeling toe te lichten;
 2. Indien overgegaan wordt tot het horen van klager zal Rorange hier een verslag van opstellen en een kopie hiervan zenden aan de klager.

 

Artikel 6:

Rorange zal klager binnen zes weken na ontvangst van de klacht informeren over de afhandeling van de klacht. Rorange kan wegens bijzondere omstandigheden besluiten om deze termijn te verlengen met een of meerdere termijnen van 6 weken. De klager wordt over deze verlenging schriftelijk geïnformeerd.

 

Artikel 7:

 1. Rorange stelt een onderzoek in naar de klacht die in behandeling wordt genomen;
 2. Rorange stelt de klager schriftelijk op de hoogte van de bevindingen van het onderzoek, haar oordeel en de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt;
 3. Tegen de afhandeling van de klacht, het oordeel van Rorange en de eventuele 
conclusies die hieraan verbonden worden, kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld bij de 
directie van Rorange;
 4. 
Zodra Rorange klager in diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de 
verplichting tot het verder toepassen van dit klachtenreglement.

 

Artikel 8:

 1. Op het klachtenreglement en de daarin geregelde behandeling en afhandeling van klachten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 2. Dit reglement kan worden gewijzigd door Rorange;
 3. Wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds ingediende klachten. Dit reglement is van 
toepassing in de vorm die het heeft op het tijdstip dat de klacht is ingediend, ook als de 
gedraging waarop een klacht betrekking heeft zich voor die datum heeft voorgedaan;
 4. In gevallen waarin het klachtenreglement niet voorziet, beslist de directie van 
Rorange.

Versie: Eemnes, 6 februari 2020.